Számok melyek minden KATÁS vállalkozónak fontos lehet

Számok melyek minden KATÁS vállalkozónak fontos lehet

 

Számok

 

Mit jelenthet a KATÁSOK számára?

 

25   ezer főállásúnak  nem minősülő kisadózó által fizetendő tételes adó
50   ezer főállású kisadózó által fizetendő tételes adó
75   ezer választható magasabb összegű tételes adófizetési kötelezettség
90  ezer főállású kisadózót megillető ellátások számításának alapja

(2018-ban: 94.400.-ft)

150 ezer abban az esetben ,ha a kisadózó vállalkozás magasabb összegű tételes adót fizet a főállású kisadózó után, akkor a kisadózót megillető  ellátások számításának alapja 150.000.-ft

(2018-ban: 158.400.-ft)

100 ezer ha a kisadózó vállalkozás állami adó- és vámhatóságnál  nyilvántartott, végrehajtható, nettó módon számított adótartozása a naptári év utolsó napján meghaladja a 100 ezer forintot az adóalanyiság megszűnik, melyről az állami adóhatóság határozatot hoz
1 millió A kisadózó vállalkozásnak adatszolgáltatási kötelezettsége  van a bevételt juttató bármely más személy nevéről és címéről, valamint a naptári évben megszerzett, a kisadózó vállalkozás bevételének minősülő összegről, amennyiben az ezen személytől megszerzett bevétel a naptári évben meghaladja az 1 millió forintot. Nem vonatkozik ez a szabály arra az esetre, ha a bevétel magánszemélytől származik.
8 millió Áfa alanyi adómentesség bevételi értékhatára.
12 millió Éves szinten  12 millió forint bevételi értékhatárig választható a KATA alanyiság a tételes adó megfizetése mellett , a meghaladó részt 40%-os adó terheli
40% Amennyiben a kisadózó vállalkozás a naptári év minden hónapjára köteles a tételes adót megfizetni, akkor a vállalkozás bevételének naptári évben elért összegéből a 12 millió forintot meghaladó része után 40 százalékos mértékű adót kell fizetnie. Abban az esetben, ha a kisadózó vállalkozás nem köteles a naptári év minden hónapjára a tételes adót megfizetni, akkor a 40 százalékos mértékű adót a kisadózó vállalkozásnak a bevétele azon része után kell megfizetnie, amely meghaladja az adófizetési kötelezettséggel érintett hónapok és havi 1 millió forint szorzatát.
60% A kisadózó jövedelmének a kisadózó vállalkozás utolsó,  megszerzett bevételről tett nyilatkozatában feltüntetett bevételének 60 százaléka;  több tag esetén annak fejenként egyenlő része, de mindkét esetben legalább a tételes adófizetési kötelezettséggel érintett hónapok és a havi minimálbér szorzata minősül.

 

Határidők melyek minden KATÁS vállalkozásnak fontos lehet

Határidők Teendők
tárgyhónapot követő hónap 12.napjáig A tételes adót a kisadózó vállalkozásnak a tárgyhónapot követő hónap 12. napjáig kell megfizetnie.

 

tárgyhónapot követő hónap 12.napjáig A kisadózó vállalkozás a tárgyhónapot követő hónap 12. napjáig köteles bejelenteni az állami adóhatósághoz, ha a tárgyhónapra vonatkozóan nem kell tételes adót fizetnie.
adóévet követő február 25.-ig A kisadózónak az adóévet követő február 25.-ig nyilatkozattételi kötelezettsége van az állami adóhatóság felé az adóévben adóalanyként megszerzett bevételéről, melyet a papír alapon vagy elektronikus úton benyújtott 17KATA nyomtatványon teljesíthet.

Amennyiben adózó adóalanyisága év közben megszűnik, akkor a megszerzett bevétellel kapcsolatban a nyilatkozattételi  kötelezettségét 30 napon belül kell teljesítenie.

tárgyévet követő év március 31.-ig A kisadózó számláját befogadó, Art. szerinti adózónak (ide nem értve az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemélyt és a kisadózók tételes adójának alanyát) a tárgyévet követő év március 31.-ig adatot kell szolgáltatnia az állami adóhatóság részére  a kisadózó vállalkozás nevéről, címéről, adószámáról,  a kisadózó vállalkozás részére a naptári évben juttatott, a kisadózó vállalkozás bevételének minősülő összegről, feltéve, ha a naptári évben meghaladta az 1 millió forintot.
15 napon belül Ha a kisadózó vállalkozás ingatlan bérbeadási tevékenységből származó bevételt szerez, akkor ezen bevétel megszerzését követő 15 napon belül be kell jelentenie az állami adóhatósághoz a bevétel megszerzésének időpontját
 

 

 

Az adóalanyiság megszűnésének évére és az azt követő 12 hónapra az adóalanyiság ismételten nem választható.
adóévet követő év február 25. napjáig A 40 százalékos mértékű adót az adóévet követő év február 25. napjáig kell megfizetni. Amennyiben az adóalanyiság év közben szűnik meg, akkor a százalékos mértékű adót az adóalanyiság megszűnését követő 30 napon belül kell megfizetni. A 40 százalékos mértékű adót ugyanezen időpontig kell bevallani a bevételre vonatkozó nyilatkozattal együtt a 17KATA nyomtatványon. (A tételes adót nem kell bevallani, mivel az a bejelentkezéssel automatikusan „előíródik” a folyószámlán.)
5 évig A kisadózó vállalkozás a termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról köteles az Áfa tv. szabályai szerinti nyugta vagy számla kiállítására azzal, hogy a bizonylatot, a nyilvántartást a kiállítás adóévét követő 5. naptári év végéig köteles megőrizni. E kötelezettség a bizonylat rontott példányára is vonatkozik.
adóévet követő február 25.-ig A kisadózó vállalkozásnak  adatszolgáltatási kötelezettsége  van a bevételt juttató bármely más személy nevéről és címéről, valamint a naptári évben megszerzett, a kisadózó vállalkozás bevételének minősülő összegről, amennyiben az ezen személytől megszerzett bevétel a naptári évben meghaladja az 1 millió forintot. Nem vonatkozik ez a szabály arra az esetre, ha a bevétel magánszemélytől származik.

Az adatszolgáltatási kötelezettségnek a 2017. évre  a 17KATA nyomtatványon lehet eleget tenni.

Amennyiben adózó adóalanyisága év közben megszűnik, akkor az adatszolgáltatási kötelezettségét 30 napon belül kell teljesítenie.