A vállalkozások és a munkavédelem

A vállalkozásoknak működésük során nagyon sok jogszabály előírásainak kell megfelelniük. Különös tekintettel kell lenni a munkaügyi és munkavédelmi tárgyú törvényekre, rendeletekre, irányelvekre, mivel a bennük foglalt szabályok betartásának ellenőrzését is külön rendeletek szabályozzák és mert a munkavédelmi bírság összege akár 50.000.-ft-tól 10.000.000.-ft-ig is terjedhet.Egy nagyobb összegű bírság veszélyeztetheti egy vállalkozás működését is, illetve egy egyéni vállalkozónak vagy betéti társaság beltagjának személyes egzisztenciáját is megsemmisítheti.

A munkavédelem egy kicsit veszélyesebb terület mint a munkaügy, hiszen itt bizonyos szabálytalanságok bekövetkezésekor nemcsak mulasztási bírság, kártérítési fizetési kötelezettség merül fel, hanem pl. egyes munka balesetek megtörténtekor büntetőjogi felelősségre vonás is jár. A munkavédelmi törvény tartalmazza a foglalkoztatás szabályait, amelyek megsértésével ha valaki mást gondatlanságból közvetlen veszélynek tesz ki vagy testi sértést okoz, egy évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntethető. A büntetési tételek növekednek ha maradandó egészségkárosodást, fogyatékosságot okoz vagy esetleg több ember halálát is okozza.

A munkavédelmi tárgyú szabályok érintik az általános munkavédelmet, munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasságot. További témakörei: foglalkozás-egészségügy, munka balesetek, foglalkozási betegségek, fokozott expozíció, munkahelyek, kóroki tényezők, kémiai biztonság, munkaeszközök, gépek biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelményei, egyéni védőeszközök követelményei, szakmai képesítési követelmények.

Minden vállalkozásnak tisztában kellene lennie a tevékenységével kapcsolatban betartandó követelményekkel, előírásokkal. A különböző tevékenységekre különböző, speciális szabályok vonatkozhatnak.

Fokozottabb veszéllyel járó területek: anyagmozgatás, közlekedés, építőipar, villamosság, hegesztés, vas és fémipari szerelés, bányászat, veszélyes anyagokkal végzett tevékenységek. Nem szabad kihagyni a mezőgazdaság, erdészet, halászat, kereskedelem, vendéglátóipar, élelmiszeripar területeit sem, hiszen itt is sok előírás tapasztalható.

A vállalkozókat ebben a jogi útvesztőben való eligazodásban különböző biztonsági szabályzatok, munkavédelmi kiadványok, módszertani kézikönyvek, szakmai útmutatók, oktatófilmek segítik, melyek az alábbi linken megtalálhatók.

http://www.ommf.gov.hu

Megemlítendő fontos előírás a 20 fő feletti munkahelyek esetében a munkavédelmi képviselő választása a munkavállalók jogainak és érdekeinek képviseletére az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel összefüggésben.

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. tv. 54.§. (2)bek. kimondja, hogy a „ munkáltatónak rendelkeznie kell kockázatértékeléssel, amelyben köteles minőségileg,illetve szükség esetén mennyiségileg értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat”

A kockázatértékelés a munkavédelmi követelmények teljesülésének szisztematikus ellenőrzését, a hiányosságok, illetve szabálytalanságok feltárását, megszüntetését, és a kockázatok elfogadható szinten tartását jelenti, amelyben a legfőbb eszköz a széles körű munkavédelmi ismeretek ésszerű alkalmazása. A munkáltató a kockázatértékelést, a kockázatkezelést és a megelőző intézkedések meghatározását – eltérő rendelkezés hiányában – a tevékenység megkezdése előtt, azt követően indokolt esetben, de legalább 3 évente köteles elvégezni az Mvt. 54. § (3) bekezdése szerint.

A munkavédelem kapcsán a munkáltatóknak és munkavállalóknak is vannak kötelezettségeik és jogaik is. Egy pár sort ez a téma is megérdemel.

Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében a munkáltató kötelesa szükséges utasításokat és tájékoztatást a munkavégzést megelőzően a munkavállalónak megadni; rendszeresen meggyőződni arról, hogy a munkakörülmények megfelelnek-e a követelményeknek, a munkavállalók ismerik, illetve megtartják-e a rájuk vonatkozó rendelkezéseket; a munkavégzés körülményeihez igazodó, illetve az azzal összefüggő veszélyek figyelembevételével megfelelő munkaeszközöket biztosítani a munkavállalók részére; új technológiák bevezetése előtt kellő időben megtárgyalni a munkavállalókkal, illetve munkavédelmi képviselőikkel bevezetésük egészségre és biztonságra kiható következményeit; biztosítani a védőeszközök rendeltetésszerű használhatóságát, védőképességét, kielégítő higiénés állapotát, szükséges tisztítását, karbantartását, javítását, pótlását;

A munkavállaló köteles munkatársaival együttműködni, és munkáját úgy végezni, hogy ez saját vagy más egészségét és testi épségét ne veszélyeztesse. Így különösen köteles:a rendelkezésére bocsátott munkaeszköz biztonságos állapotáról a tőle elvárható módon meggyőződni, azt rendeltetésének megfelelően és a munkáltató utasítása szerint használni, a számára meghatározott karbantartási feladatokat elvégezni; az egyéni védőeszközt rendeltetésének megfelelően használni és a tőle elvárható tisztításáról gondoskodni; a munkavégzéshez az egészséget és a testi épséget nem veszélyeztető ruházatot viselni; munkaterületén a fegyelmet, a rendet és a tisztaságot megtartani; a munkája biztonságos elvégzéséhez szükséges ismereteket elsajátítani és azokat a munkavégzés során alkalmazni; a részére előírt orvosi – meghatározott körben pályaalkalmassági – vizsgálaton részt venni, a veszélyt jelentő rendellenességről, üzemzavarról a munkáltatót azonnal tájékoztatni, a rendellenességet, üzemzavart tőle elvárhatóan megszüntetni, vagy erre intézkedést kérni a felettesétől; a balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jelenteni.

A munkavállaló jogosult megkövetelni a munkáltatójától az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit, a veszélyes tevékenységhez a munkavédelemre vonatkozó szabályokban előírt védőintézkedések megvalósítását; az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges ismeretek rendelkezésére bocsátását, a betanuláshoz való lehetőség biztosítását; a munkavégzéshez munkavédelmi szempontból szükséges felszerelések, munka- és védőeszközök, az előírt védőital, valamint tisztálkodószerek és tisztálkodási lehetőség biztosítását.

Célom ezzel a bejegyzéssel az volt, hogy felhívjam a vállalkozások figyelmét arra, hogy milyen sok munkavédelmi tárgyú jogszabálynak kell megfelelni a gazdasági tevékenységek végzése során és nem érdemes arra hagyatkozni, hogy a saját vállalkozásunk úgysem kap munkavédelmi ellenőrzést.

Nyugodtabban tudjuk végezni napi tevékenységeinket annak tudatában, hogy a cégünkkel a munkavédelem területén is minden rendben van, éppen ezért kellő körültekintéssel alkalmazzuk ezeket a jogszabályokat. Amennyiben úgy érezzük, hogy megfelelő szakértelem hiányában ez nehézkes számunkra akkor kérjük munkavédelmi,munkabiztonsági szakértő segítségét.